REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JEMIOL.COM

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. JEMIOŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, pod adresem Okólnik 11A lok. 71, 00-368 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000976850, NIP 5252911844, REGON 52229324500000, reprezentowana przez Łukasz Marek Jemioł, umożliwia nabywanie ubrań oraz akcesoriów modowych („Towary”) za pomocą sieci elektronicznej Internet (on-line) - pod adresem www.jemiol.com („Sklep”).

2. Postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Sklepu www.jemiol.com oraz określają zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu może zostać uzyskany przez każdego użytkownika sieci elektronicznej Internet w dowolnym momencie czasowym, poprzez otworzenie strony Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem wskazanym w ust. 1.

4. Informacje o Towarach w Sklepie, w tym o ich cenach, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o ich właściwościach, cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. ich cechach. Zdjęcia oraz stylizacje oferowanych Towarów mają na celu zaprezentowanie konkretnie wskazanych modeli, co nie uchybia postanowieniu ust. 4

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Łukasz Jemioł umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet oraz może świadczyć inne usługi o ile przewiduje to niniejszy Regulamin.

2. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Łukasz Jemioł

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów sprzedaży Towarów zawieranych w ramach działalności Sklepu następuje poprzez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) drogą mailową.

4. Warunkiem do złożenia zamówienia ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego warunków przez Klienta.

5. Informacje podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia Towarów powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Łukasz Jemioł zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane oraz informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, a także gdy uniemożliwiają w jakikolwiek sposób realizację zamówienia oraz doręczenie przesyłki zawierającej Towary. Przed odmową realizacji Łukasz Jemioł podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia poprawności danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Klient korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:

    • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, a także treści sprzecznych z zadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami;

    • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

    • nieprzesyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

    • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;

    • niekorzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, w tym kopiowania jego treści i wykorzystywania w celach zarobkowych.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Łukaszem Jemiołem oraz Klientem za pośrednictwem jednej z wybranych metod:

    • strony internetowej Sklepu (on-line),

    • telefonicznie,

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony www.jemiol.com. 

3. Sklepy oferuje dwie możliwości złożenia zamówienia towaru, jedną z użyciem Konta Klienta zarejestrowanego przez Klienta oraz bez konieczności posiadania takiego konta, przy wykorzystaniu opcji „Zakup bez rejestracji”.

4. Klient ma prawo złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu – „Zakup bez rejestracji”.

5. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest skorzystanie z formularza zamówienia poprzez podanego przez Sklep i wypełnienie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do pozycji „Koszyk”.

7. Do chwili zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” (lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”), Klient ma prawo dokonania zmiany lub modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” (lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”) jest ofertą Klienta złożoną Łukasz Jemioł w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, Klient uzyskuje na stronie Sklepu oraz drogą poczty elektronicznej (e-mail) komunikat zawierający informacje w przedmiocie pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

10. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub odmowę przyjęcia zamówienia oferty Klienta, złożonej za pośrednictwem sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi e-mail potwierdzający wysyłkę produktów na wskazany adres. W momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia oferty ze Sklepu następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

11. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w oparciu o treść zgodną z Regulaminem.

12. Bez naruszenia ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w dowolnie wybrany przez Klienta sposób.

13. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

    • dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towarów,

    • transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU,

    • Klient nie zapłacił za złożone zamówienia w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

14. W przypadku braku realizacji płatności za złożone zamówienie przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, złożona oferta przestaje wiązać.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Termin na realizację zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest przybliżonym czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sklep dostarcza Towary pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie dowolnego kraju na świecie. Wszelkie opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 5 przewidywany czas dostawy to 7 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia Towaru nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych i 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta może zostać opóźnione przez Sklep do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej - tj. za pomocą serwisu obsługi płatności PayU, bądź bankowym przelewem internetowym.

3. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione Towary realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie sprzedaży Towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem wysyłki złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia, w tym w wyniku rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Złożenie zamówienia do momentu potwierdzenia wysyłki towaru jest ofertą zakupu.

2. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi w szczególności kwoty podatku od towarów i usług oraz innych ciężarów publicznoprawnych. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich przesyłki, stosownie do postanowień rozdziału IV.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary, wedle swego wyboru:

    • przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek Łukasz Jemioł lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez Łukasz Jemioł lub podmiot pośredniczący.

    • kartą kredytową

    • poprzez uiszczenie należności podmiotowi dokonującemu dostawy Towarów, w przypadku wybrania opcji przesyłki za pobraniem z zastrzeżeniem postanowienia rozdziału V ust. 3a Regulaminu

3a. Klient zamawiający Towary z dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary wedle swojego wyboru:

        ◦ przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek Łukasz Jemioł lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez Łukasz Jemioł lub podmiot pośredniczący.

        ◦ kartą kredytową

4. Łukasz Jemioł zastrzega sobie prawo wszelkich zmiany cen Towarów zamieszczonych w Sklepie, zamieszczania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Koszty przesyłki dostępne są po adresem jemiol.com/pl/wysylka

VI. GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Łukasz Jemioł zapewnia, że Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Łukasz Jemioł jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

3. Łukasz Jemioł podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może podlegać reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych przepisami prawa. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i numerem zamówienia w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Biuro Obsługi Zamówień Online, ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep www.jemiol.com”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Łukasz Jemioł wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a w przypadku, gdy wymiana na Towar nowy będzie niemożliwa (np. w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Łukasz Jemioł wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a w przypadku, gdy wymiana na Towar nowy będzie niemożliwa (np. w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki poniesione przez Klienta z uwzględnieniem kosztów najtańszej przesyłki.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sklep, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru i zwrócić Towar w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy sprzedaży. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient ma możliwość skorzystania w tym celu z formularza udostępnionego przez Łukasz Jemioł. W celu odstąpienia od umowy należy odesłać Towar na adres: BIURO, ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, z dopiskiem: "Zwrot e-sklep www.jemiol.com", na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Zwrot środków pieniężnych za zamówienie z uwzględnieniem kosztów najtańszej przesyłki na www.jemiol.com, nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania; zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, w sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty. Zwrotów dokonujemy taką samą metodą jaką dokonano płatności (PayU, PayPal lub zwrot na rachunek bankowy). Za zgodą lub na żądanie Klienta zwrot płatności może nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

8. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do wymiany produktu zakupionego w sklepie internetowym www.jemiol.com bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Wymiana jest możliwa jedynie na produkt w tej samej cenie bądź też wyższej. Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o wymianie produktu według formularzu udostępnionego przez Łukasz Jemioł, a następnie odesłać Towar na adres: BIURO, ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa, z dopiskiem: "Wymiana e-sklep www.jemiol.com", na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym.

9. Każdy Towar zakupiony w Sklepie w cenie okazyjnej, na promocji w czasie trwania okresu wyprzedaży bądź też akcji promocyjnej może być zwrócony. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar według procedury Zwrotu.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

            ▪ Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

            ▪ Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

            ▪ Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust.1 lit. b) i c).

3. Warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep drogą elektroniczną są następujące:

            ▪ dostęp do sieci elektronicznej Internet,

            ▪ korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych np. Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne,

            ▪ posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu mogą być składane poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Sklepu: marketing@jemiol.com. Uwaga Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone uwagi były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wiadomości. O sposobie rozpatrzenia uwagi Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail.

5. Łukasz Jemioł informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Łukasz Jemioł jest administratorem danych osobowych klientów Sklepu.

2. Administrator zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki prawne oraz techniczne, a także organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające dostępowi przez osoby niepowołane, celem zapewnienia najwyższego standardu ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klienta w trakcie użytkowania strony internetowej.

3. Z pełną informacją na temat sposobów, zasad i celów przetwarzania danych osobowych Klientów można zapoznać się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi kuriera, dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez przewoźnika, w celu świadczenia przez niego usług.

5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu czyni niemożliwym jakikolwiek zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed składaniem zamówienia Towarów. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, co nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.

7. Łukasz Jemioł zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień Towarów złożonych po dokonaniu zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.