REGULAMIN KONKURSU „Wygraj wejściówkę na pokaz JEMIOL x Iceland”


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs w dniach 16-18 września 2022, o nazwie „Wygraj wejściówkę na pokazj JEMIOL x Iceland” (zwany dalej „Konkursem”).


2. Organizatorami Konkursu jest JEMIOL SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą z Warszawie, 00-368, Warszawa, ul. Okólnik 11a/71 zwany dalej "Organizatorem".


3. Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagrody w Konkursie.


4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu instagram.com. Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są followersami profilu marki JEMIOL (@lukaszjemiol) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.


5. Konkurs trwa od 16.09.2022 do 18.09.2022 do godziny 23:59. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.


6. Organizatorzy Konkursu zobowiązują się ufundować nagrody określone w niniejszym Regulaminie.


7. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.


8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


UCZESTNICY KONKURSU


10. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; c) dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie; d) jest followersem profilu @lukaszjemiol na Instagramie; oraz e) wypełniła zadanie konkursowe, (dalej zwana "Uczestnikiem").


11. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą komentarza konkursowego określonego w pkt 19 poniżej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.


12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.


13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatorów, oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.


14. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.


ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


15. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzców i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatorów (zwani również dalej „Jury”). 16. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.


17. Każdy Uczestnik posiadający konto w serwisie społecznościowym Instagram

będący fanem profilu @lukaszjemiol na Instagramie, wypełniając pracę

konkursową na profilach instagramowym bierze udział w Konkursie i ma szansę

na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca Uczestnika

zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się.


18. Wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od

momentu zakończenia Konkursu na

profilu @lukaszjemiol na Instagramie. Kontakt ze zwycięzcą, po

ogłoszeniu wyników, nastąpi poprzez wiadomości prywatne na Instagramie.


19. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania: a) wykonać

zadanie konkursowe ("Praca Konkursowa"), tj.: a) odpowiedzieć w komentarzu na

pytanie konkursowe postem; b) zapoznać się z Regulaminem

Konkursu na stronie www.jemiol.com


20. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie

trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”,

dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram. Usunięte

Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.


21. Prace niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą uznawane.


22. Organizatorzy zastrzegają, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk

stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją.

Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą

rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.


23. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może

naruszyć prawa osób trzecich, Organizatorzy mają prawo żądać udowodnienia, że

zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.


24. Jury @lukaszjemiol dokona wyboru jednej (1)

najciekawszej i najbardziej kreatywnej Pracy Konkursowej zamieszczonej w

formie komentarza pod postem konkursowym na profilu instagramowym

@lukaszjemiol, których twórcy zostaną nagrodzeni nagrodami. Zwycięzca otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 26 poniżej.


25. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego

przebiegu wysyłając wiadomość prywatną na Instagramie

.

NAGRODY


26. Nagrodą w konkursie jest wejściówka na pokaz mody marki JEMIOL. Nagroda zostanie wysłana mailowo,

 w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Nagroda nie podlega wymianie lub zwrotowi.


27. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.


28. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach ani na

nagrody innego rodzaju.


29. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę.


30. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę̨

ani na nagrodę̨innego rodzaju, w tym wymiana rozmiaru produktu stanowiącego

nagrodę.

31. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na

osoby trzecie.


32. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych

danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie

późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić

przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.


33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru

nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie

nagrodzonego Uczestnika Konkursu.


34. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU


35. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe

własnego autorstwa. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji w każdym czasie

treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń

niniejszego zapisu, Organizatorzy są uprawnieni do wykluczenia Uczestnika

dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do

wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W

takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z

Regulaminem.


36. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw

majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą

Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się

zwrócić Organizatorom koszty, jakie ponieśli Organizatorzy w związku z

naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy

Konkursowej.


37. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu

równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorom niewyłącznej i nieodpłatnej

licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy

Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z

organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych

perlage_water. oraz Partnera Konkursu, w szczególności poprzez utrwalanie i

zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego

udostępniania, m.in. poprzez z eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w

działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatorów, jak i

wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak

powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.


38. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatorów lub na ich

zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej,

zgodnie z potrzebami Organizatorów.


39. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w

Internecie lub wykorzystane przez Organizatorów lub inne jednostki

współpracujące z Organizatorami bez podawania nazwiska autora, na co

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.


40. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika,

publikując Pracę Konkursową oświadczasz, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art.

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Twojego wizerunku

zawartego w Pracy Konkursowej w celu jego publikacji na profilu @perlage_water

w serwisie Instagram / Facebook. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani

terytorialnie.

DANE OSOBOWE


41. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą

przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).


42. Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy.


43. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

przez Organizatorów prosimy o kontakt pod adresem email:

marketing@jemiol.com


44. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizatorzy będą przetwarzać

następujące dane osobowe Uczestników: a) wszelkie dane osobowe zawarte w

Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności nazwę profilu

Uczestnika na Instagramie (która może być co najmniej w części tożsama z

Twoim imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestnika (uwieczniony w

samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe

Uczestnika w serwisie Instagram) będziemy przetwarzać poprzez upublicznienie

na profilu @lukaszjemiol w serwisie Instagram / Facebook. Upublicznienie

Pracy Konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie

automatyczne i wynika z odpowiedzi na posta konkursowego na profilu

instagramowym Organizatora. Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych

związanych z Pracą Konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie

zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na posta

konkursowego na profilu Instagram Uczestnika Pracy Konkursowej. Dane

osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów w

ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a

także - przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez

Uczestnika zgody - w celu publikacji pracy konkursowej na naszym profilu w

serwisie Instagram / Facebook. b) dodatkowo, w przypadku gdy twoja Praca

Konkursowa zostanie nagrodzona, będziemy prosić Uczestnika o podanie

następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki - dane

te będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna - art. 6

ust. 1 lit f RODO).


45. Organizatorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych Uczestnika

poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest

organizowany z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują

również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce Prywatności Instagram

(https://help.instagram.com/519522125107875).


46. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie

aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w

Pracy Konkursowej, będą one przez nas udostępniane wraz z Pracą Konkursową

na profilu @lukaszjemiol na Instagramie do czasu wycofania zgody. W

przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu

przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie

tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji.


47. Uczestnikowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,

ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich

przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W

przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod

adresem marketing@jemiol.com Uczestnikowi przysługuje także prawo

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do

uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie możesz wycofać swoje

zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie

danych.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


49. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu

Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później

niż̇do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje

data stempla pocztowego).


50. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do

korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny

opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się

Organizatorów.


51. Reklamacje rozpatrywane będą̨pisemnie w terminie 30 dni od daty ich

otrzymania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


52. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie

spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w

Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy

Regulamin zostaną̨zamieszczone na stronie profilu instagramowym

@perlage_water w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.


53. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez

Organizatorów (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie

Konkursu.


54. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.


55. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów pod adresem

wskazanym w Regulaminie oraz na stronie www.jemiol.com