REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ / GIFT CARD

1. WYDAWCA KARTY PODARUNKOWEJ

1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest JEMIOŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, pod adresem Okólnik 11A lok. 71, 00-368 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000976850, NIP 5252911844, REGON 52229324500000, reprezentowana przez Łukasz Marek Jemioł, będący właścicielem marki JEMIOL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.jemiol.com.

2. PRAWNE UREGULOWANIA

2.1. Podstawę prawną stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z GIFT CARD. Treść Regulaminu dostępna jest jest pod adresem: https://jemiol.com/pl/content/23-regulamin-karty-podarunkowej-gift-card

3. OKRES WAŻNOŚCI GIFT CARD, ZASADY NABYCIA KARTY.

3.1. Karta Podarunkowa jest ważna 3 miesiące od daty zakupu.

3.2. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować w sklepie internetowym www.jemiol.com.

3.3. Karta wysyłana jest poprzez wiadomość e-mail z kartą formie elektronicznej. Na prośbę Klienta, może zostać wyprodukowana fizyczna, papierowa karta, a następnie wysłana na wskazany adres.

3.4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z GIFT CARD.

4.1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym www.jemiol.com.

4.2. Karty Podarunkowe dostępne są w trzech nominałach:

500 zł
1000 zł
2000 zł
3000 zł
5000 zł

4.2. W przypadku zakupu towaru za kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej, Klient ma możliwość dopłaty różnicy.

4.3. W przypadku zakupu towaru za kwotę niższą niż wartość Karty Podarunkowej, reszta nie zostanie wydana, a niewykorzystane środki przepadają.

4.4. Karta nie jest kartą płatniczą, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.

4.5. Kupon jest jednorazowy i powinien zostać wykorzystany podczas jednej transakcji. Kupon łączy się tylko z wybranymi promocjami obowiązującymi w sklepie online. Nie ma możliwości łączenia kuponu z innymi kodami rabatowymi. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania kuponu.

5. ZWROT TOWARU, REKLAMACJA.

5.1. Towar zakupiony przy użyciu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny dostępny towar w tej samej cenie lub w cenie wyższej (za dopłatą) – pod warunkiem, że nie był użytkowany.

6. POZOSTAŁE.

6.1. Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2020 do odwołania.

6.2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

6.3. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 kodeksu cywilnego.

6.4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.