REGULAMIN PROMOCJI „RABAT NA ZAKUPY ONLINE”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Rabat na zakupy online” (zwanej dalej: Promocją) jest Łukasz Marek Jemioł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Marek Jemioł, ul. Okólnik 11A lok. 71, 00-368 Warszawa, REGON 100966219, NIP 9482330171 („Łukasz Jemioł”), będący właścicielem marki Łukasz Jemioł, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.jemiol.com (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.jemiol.com, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

§ II. ZASADY PROMOCJI

1. Czas trwania Promocji: od 03.11.2020 do odwołania, bądź wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje tylko online, w sklepie internetowym www.jemiol.com.

3. Promocją objęte są wszystkie produkty marki Łukasz Jemioł.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty Organizatora objęte promocją za kwotę określoną w regulaminie, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów Organizatora. Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu uzależniona będzie od wartości zakupów dokonanych przez Klienta, zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. W ramach Promocji Klient może uzyskać rabat w wysokości:

a) 10% – w przypadku zakupu produktów objętych Promocją o wartości co najmniej 5000,00 zł;

b) 15% – w przypadku zakupu produktów objętych Promocją o wartości co najmniej 7500,00 zł;

c) 20% – w przypadku zakupu produktów objętych Promocją o wartości co najmniej 10000,00 zł.

6. Rabaty nie sumują się ani nie łączą się ze sobą i z innymi promocjami. Nie ma możliwości wymiany wysokości rabatu na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

7. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem, za pośrednictwem sklepu internetowego  www.jemiol.com, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, o wartości wskazanej w § 2 ust. 5 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Minimalna wartość zamówienia, określona powyżej, nie może obejmować kosztów dostawy produktów zamówionych w sklepie internetowym  www.jemiol.com.  Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Realizuj zamówienie” w sklepie internetowym  www.jemiol.com. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.

8. Klient może skorzystać z promocji dowolną ilość razy.

§ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://jemiol.com/pl/content/20-regulamin-promocji

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.jemiol.com.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.jemiol.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.